Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu Yıl: 1 Sayı: 1 / 2018
Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Editör Yardımcıları
Op. Dr. Fatih Yanaral
Op. Dr. Akif Erbin
Op. Dr. Faruk Özgör

Danışma Kurulu


Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu / "Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu" Şubat 2018 (1)
Effect of varicocelectomy and/or mast cells stabilizer on sperm DNA fragmentation in infertile patients with varicocele
Dergi: Andrology. 2018 Jan;6(1):146-150, doi:10.1111/andr.12445

Yazarlar çalışmalarında artmış sperm DNA hasarı (DFI>30) ve klinik varikosele sahip 120 infertil erkeği 3 gruba ayırarak birinci gruba sadece subinguinal mikrocerrahi varikoselektomi, ikinci g...
devamını oku...


WATER: A Double-Blind, Randomized, Controlled Trial of Aquablation vs Transurethral Resection of the Prostate in Benign Prostatic Hyperplasia.
Başlık: İyi Huylu Prostat Büyümesinin Tedavisinde Aquablasyon ve TUR-P Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Çift kör, Randomize Kontrollü Çalışma
Dergi: J Urol. 2018 doi:10.1016/j.juro.2017.12.065

Benign prostat hiperplazisi (BPH) sıklıkla orta yaş üstü erkekleri etkileyen bir durumdur. BPH’ ın cerrahi tedavisinde birçok farklı prosedür uygulanmaktadır (1).Transüre...
devamını oku...


The Effect of Continued Low Dose Aspirin Therapy in Patients Undergoing Percutaneous Nephrolithotomy
Dergi: J Urol. 2017; 5347: 77796-8. doi:10.1016/j.juro.2017.10.034

İki santimetreden büyük veya kompleks böbrek taşları ile bazı alt kaliks taşlarında peruktan nefrolitotomi (PCNL) ilk tedavi seçeneğidir (1). Bu tedavi etkin olduğu kadar bazı kompliksyonlar da içe...
devamını oku...


Distal ureteral diameter ratio is predictive of breakthrough febrile urinary tract infection
Dergi: J Urol. 2017;198:1418-1423. doi:10.1016/j.juro.2017.06.095

Vezikoüreteral reflünün tanı ve tedavisi ile ilgili yaklaşım farklılıkları, belli konularda görüş birliğine varılmakla birlikte, çocuk ürolojisinin tartışmalı konularından biri olmayı sürdürmekte...
devamını oku...


Survival Outcomes of Men with Lymph Node-positive Prostate Cancer After Radical Prostatectomy: A Comparative Analysis of Different Postoperative Management Strategies
Başlık: Radikal Prostatektomi Sonrası Lenf Nodu Pozitif Hastaların Sağkalım Sonuçları: Farklı Postoperatif Yaklaşım Stratejilerinin Karşılaştırmalı bir Analizi
Dergi: Eur Urol. 2017 Oct 16, doi:10.1016/j.eururo.2017.09.027

Radikal prostatektomi (RP) patolojisinde lenf nodu metastazı (LNM) tespit edilen hastalarda ek tedavi yaklaşımı yapılıp yapılmaması ve yapılacaksa hangi yaklaşım uygulanacağı netlik kazanmamıştır. ...
devamını oku...


Zero-fragment Nephrolithotomy: A Multi-center Evaluation of Robotic Pyelolithotomy and Nephrolithotomy for Treating Renal Stones
Başlık: Fragmentasyonsuz Nefrolitotomi: Böbrek Taşlarının Tedavisinde Robotik Piyelolitotomi ve Nefrolitotominin Çok Merkezli Değerlendirilmesi
Dergi: Eur Urol. 2017;72:1014-1021. doi:10.1016/j.eururo.2016.10.021

Günümüzde PNL, 2 cm'den büyük böbrek taşlarının tedavisinde standart yöntemdir 2. Böbrek taşı cerrahisinde endoürolojik yöntemlerde başarısız olunması ve aşırı derecede büyük staghorn taşlarda açık...
devamını oku...


Safety and Efficacy of Collagenase Clostridium histolyticum in the Treatment of Acute-Phase Peyronie's Disease
Başlık: Akut Faz Peyronie Hastalığı Tedavisinde Kollejenaz Clostridium Histolyticum’un Güvenilirliği ve Etkinliği
Dergi: J Sex Med. 2017;14:1220-1225, doi:10.1016/j.jsxm.2017.08.008

Peyronie hastalığı korpus kavernozumları çevreleyen tunika albugineada aşırı kollajen birikimi sonucu anormal fibrotik plak oluşumuyla karakterize kronik bir hastalık olup erkeklerin %3-13&r...
devamını oku...


Do transurethral treatments increase the complexity of urethral strictures?
Başlık: Transuretral girişimler uretra darlığının kompleksliğini artırır mı?
Dergi: J Urol. 2018;199:508-514. doi:10.1016/j.juro.2017.08.100

Uretra darlığının tedavisinde kullanılan; uretral dilatasyon, internal uretrotomi, uretral stent yerleştirilmesi gibi uretroplastiye nazaran konservatif sayılabilecek yöntemlerin; en seçilmiş has...
devamını oku...


Clinical comparison of noninvasive urine tests for ruling out recurrent urothelial carcinoma
Dergi: Urol Oncol. 2017;35:531, doi:10.1016/j.urolonc.2017.03.008

Üriner belirteçlerin kasa invaze olmayan mesane kanseri (KİOMK)’nin nükslerinde kullanılması oldukça iyi bir fikir olmakla birlikte; bugüne kadar yüksek sensitivite ve negatif prediktif değe...
devamını oku...


Characteristics Associated With Treatment Response in Women Undergoing OnabotulinumtoxinA and Sacral Neuromodulation for Refractory Urgency Urinary Incontinence
Dergi: J Urol. 2017 October;198(4):890–896. doi:10.1016/j.juro.2017.04.103

Alt üriner sistem semptomlarının tedavisinde başarıyı öngören faktörleri inceleyen çalışmalar literatürde sınırlıdır. Richter ve ark.’ları, bu çalışmada, daha önce ROSETTA çalışmasında1 el...
devamını oku...


2018 © Bu sitenin tüm hakları Türk Üroloji Derneğine aittir.