Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu Yıl: 1 Sayı: 2 / 2018
Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Editör Yardımcıları
Op. Dr. Fatih Yanaral
Op. Dr. Akif Erbin
Op. Dr. Faruk Özgör

Danışma KuruluKoşulsuz Katkılarıyla

<< geri

Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu - Nephrometry score matched robotic vs. laparoscopic vs. open partial nephrectomy (Banapour P, Abdelsayed GA, Bider-Canfield Z, Elliott PA, Kilday PS, Chien GW.)Dergi: J Robot Surg. 2018 Mar 19 doi:10.1007/s11701-018-0801-x

Nephrometry score matched robotic vs. laparoscopic vs. open partial nephrectomy
Banapour P, Abdelsayed GA, Bider-Canfield Z, Elliott PA, Kilday PS, Chien GW.

Özet

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29556868

Prof. Dr. Asıf Yıldırım

Görüntülemedeki gelişmeler sayesinde tanı konulan renal kitlelerin birçoğu küçük boyutlardadır ve cerrahi tekniklerin gelişmesi ile de minimal invazif girişimler daha fazla uygulanmaya başlamıştır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda minimal invazif girişimler açık girişimle karşılaştırıldığında onkolojik ve renal fonksiyon sonuçlarını etkilemeden daha kısa hastanede kalış süresi, daha az kanama, muhtemel daha düşük komplikasyon oranı bildirilmektedir (1-5). Renal tümörlerin kompleksitesini değerlendirmek amacıyla kullanılan nefrometri skorları ile ilgili yayınların çoğu sınırlı sayıda ve tek merkezlidir. Bu çalışmada en yaygın olarak kullanılan 3 parsiyel nefrektomi modalitesi; robotik parsiyel nefrektomi (RPN), laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN) ve açık parsiyel nefrektomi (APN) çok merkezli, retrospektif olarak nefrometri skorlarına göre peroperatif sonuçlar açısından karşılaştırılmıştır.

Ocak 2007 – Aralık 2017 tarihleri arasında parsiyel nefrektomi yapılan 16-85 yaş aralığında toplam 862 hasta çalışmaya dahil edilmiş. Bütün APN’lerde soğuk iskemi, LPN ve RPN’lerde ise sıcak iskemik kullanılmış. Cerrahi girişimlere dahil olmayan 3 ürolog (PB, PE, GAA) tarafından radyolojik görüntüler değerlendirilerek RENAL nefrometri skoru hesaplanmış.

Hastaların 523’üne (%61) LPN, 163’üne (%19) RPN ve 176’sına (%20) APN uygulanmış. Çalışmaya katılan 12 merkezin 4’ünde RPN uygulanırken 12’sinde de LPN ve APN uygulanmaktaymış. APN yapılan hastaların daha yaşlı, daha yüksek ortalama nefrometri skoruna ve daha yüksek Charlson Comorbidite indeksine sahip olduğu saptanmış. Minimal invazif girişimlere göre APN’de tahmini kan kaybı daha fazla (300 ml’ye karşın 100 ml), daha uzun hastanede kalış süresi (5,1 güne karşın 3 gün), iskemi zamanı daha uzun (31 dakikaya karşın 25 dakika) ve eGFR’de daha çok azalma bildirilmiştir. Alt grub analizleri yapıldığında ise LPN’ye göre RPN’de daha yüksek ortalama nefrometri skoru (6,1’e karşın 5,4), daha kısa hastanede kalış süresi (3 güne karşın 4 gün) ve daha kısa iskemi zamanı (21 dak’a karşın 25 dak) bulunmuş. Yüksek nefrometri skorunda LPN’de hastanede kalış süresi daha uzun olmaktaymış.

Sonuç olarak minimal invazif parsiyel nefrektomi nefrometri skorlarına göre karşılaştırıldığında peroperatif sonuçlar açısından APN’ye üstün olabilir.

Referanslar:

  1. Boger M, Lucas SM, Popp SC, Gardner TA, Sundaram CP (2010) Comparison of robot-assisted nephrectomy with laparoscopic and hand-assisted laparoscopic nephrectomy. JSLS 14: 374–380.
  2. Gill IS, Kavoussi LR, Lane BR et al (2007) Comparison of 1,800 laparoscopic and open partial nephrectomies for single renal tumors. J Urol 178: 41–46.
  3. Minervini A, Vittori G, Antonelli A et al (2014) Open versus robotic-assisted partial nephrectomy: a multicenter comparison study of perioperative results and complications. World J Urol 32: 287–293.
  4. Sprenkle PC, Power N, Ghoneim T et al (2012) Comparison of open and minimally invasive partial nephrectomy for renal tumors 4–7 centimeters. Eur Urol 61: 593–599.
  5. Zheng JH, Zhang XL, Geng J et al (2013) Long-term oncologic outcomes of laparoscopic versus open partial nephrectomy. Chin Med J (Engl) 126:2938–2942.


<< geri

2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Üroloji Derneğine aittir.