Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu Yıl: 1 Sayı: 2 / 2018
Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Editör Yardımcıları
Op. Dr. Fatih Yanaral
Op. Dr. Akif Erbin
Op. Dr. Faruk Özgör

Danışma KuruluKoşulsuz Katkılarıyla

<< geri

Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu - Anterior Urethroplasty Using a New Tissue Engineered Oral Mucosa Graft: Surgical Techniques and Outcomes (Barbagli G, Akbarov I, Heidenreich A, Zugor V, Olianas R, Aragona M, Romano G, Balsmeyer U, Fahlenkamp D, Rebmann U, Standhaft D, Lazzeri M)Dergi: J Urol. 2018 Mar 27 doi:10.1016/j.juro.2018.02.3102

Anterior Urethroplasty Using a New Tissue Engineered Oral Mucosa Graft: Surgical Techniques and Outcomes
Barbagli G, Akbarov I, Heidenreich A, Zugor V, Olianas R, Aragona M, Romano G, Balsmeyer U, Fahlenkamp D, Rebmann U, Standhaft D, Lazzeri M

Yeni Doku Mühendisliği ile Oral Mukoza Greft Kullanarak Anterior Uretroplasti: Cerrahi Teknik ve Sonuçlar

Özet

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29601924

Dr.Kamil Gökhan ŞEKER, Doç. Dr. Abdulmuttalip ŞİMŞEK

Uretroplasti cerrahisinde penis derisi, skrotal deri, oral mukoza, mesane ve kolon mukozası greftleme için kullanılmıştır. Bunlardan oral mukoza en fazla kullanılan greft olmuştur. Doğal oral mukoza kısa sürede elde edilmesi, maliyetinin uygun olması, kıl içermemesi ve yüksek başarı oranları ile yeterli genişliği sağlamaktadır. Bununla birlikte çeşitli peroperatif ve postoperatif komplikasyonları da mevcuttur. Özellikle uzun greft gerektiren darlıklarda bu komplikasyon oranları daha da artmaktadır. Kullanılan materyaller ile en sık karşılaşılan sorun ise kontraksiyon ve fibrozistir.  Donör alanın morbiditesinin azaltılması için doku mühendisliği ile yapılmış greftler, kompleks uretral darlıkların rekonstrüksiyonunda bir alternatif olarak kullanılmıştır.1,2

Günümüz literatürü incelenecek olursa uretra rekonstrüksiyonu için farklı doku mühendisliği materyallerinin klinik uygulaması ile ilgili olarak toplamda 140 hasta olmak üzere sadece 7 rapor mevcuttur. 3 Doku mühendisliği ile ilk anterior uretroplasti 1990 yılında Romagnoli ve arkadaşları tarafından, kültürde üretilmiş epitel hücreleri kullanılarak peno-skrotal hipospadias cerrahisinde uygulanmıştır. 1993'te aynı araştırmacılar tarafından, 8 hastada tek aşamalı hipospadias onarımı için yeni bir doku mühendisliği tekniği tarif edilmiştir. Bhargava ve arkadaşları, 2008 yılında, liken skleroza (LS) bağlı anterior uretra darlığı olan beş hastada otolog doku mühendisliği ile üretilen oral mukozanın kullanımını, 2001 yılında ise Raya-Rivera ve arkadaşları uzun ve kompleks travmatik posterior uretral darlığı olan beş erkekte doku mühendisliği ile yapılmış otolog tübüler uretra kullanımını bildirmiştir.3

Uretroplasti için yeni bir greft geliştirmek için çaba sarfedilmektedir. Almanyada kullanım yetkisi verilen oral mukozal greft (MukoCell®), hastanın yanak içinden küçük bir biyopsi ile üretilebilen uretroplasti için otolog doku mühendisliğidir. MukoCell® kullanmaya başlamadan önce, doku mühendisliği ile oluşturulan greftin güvenlik, farmakolojik, farmakokinetik, toksikolojik etkinliği in vitro ve deney hayvanları çalışmalarında tamamen değerlendirilmiştir. Ürünün klinik güvenliği ve etkinliği ayrıca prospektif gözlemsel bir çalışmada da araştırılmıştır.4

Barbagli ve arkadaşlarının yaptığı bu retrospektif , çok merkezli bu çalışmada, doku mühendisliği ile oluşturulan oral mukozal greftin (TEOMG: Tissue Engineered Oral Mucosa Graft)  anterior uretroplasti için standart teknikler kullanılarak uygulanıp uygulanamayacağı araştırılmıştır. Çalışmaya tekrarlayan uretra darlıkları olan hastalar dahil edilmiş olup, başarısız hipospadias, liken skleroz, travmatik ve posterior uretra darlığı olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Hastanın yanak iç kısmından 0.5 cm2' lik bir alandan oral mukoza biyopsisi alınmış ??ve 3 hafta sonra doku mühendisliği ile üretilen MukoCell® uretroplasti için kullanılır hale gelmiştir. Dört uretroplasti tekniği kullanılarak  MukoCell® değerlendirilmiştir. Otuz sekiz hasta (ortanca yaş 57) çalışmaya dahil edilmiş.   Üç  (% 7.9) olguda penil, 29 (% 76.3) olguda bulbar, 6 (% 15.8) olguda ise peno-bulbar darlık yerleşimi olup, ortalama darlık uzunluğu 5 cm olarak hesaplanmıştır. Ortalama 55 aylık takipte; Otuz iki (% 84.2) olguda başarı ve 6 (% 15.8) olguda ise başarısızlık saptanmıştır. Ventral onlay  % 85.7, dorsal onlay % 83.3, dorsal inlay % 80, kombine teknik % 100  başarı göstermiştir. Başarı oranları, doğal oral mukoza greftlerinin kullanımı ile benzer şekilde, bulbar uretrada yüksek başarı oranı (% 93.1) olup,  penil uretrada (% 66.7) ve peno-bulbar darlıklarda (% 50) benzerdir. Darlık bölgesinin, ventral ve dorsal onlay prosedürleri için negatif bir prognostik faktör olduğu görülmektedir. Doku mühendisliği ile oluşturulan oral mukozal greftin implantına bağlı lokal (oral) veya sistemik yan etkiler izlenmemiştir. TEOMG kullanımı, greft toplanması için ağızda herhangi bir komplikasyon veya sekele neden olmamaktadır. Bu çalışmanın sonucuna bakacak olursak doku mühendisliği ile yapılan oral mukoza greftin, anterior uretroplasti için önerilen doğal oral mukoza greft kullanılarak  yapılan uretroplasti tekniklerine benzer başarı oranı göstermesi  umut vaat edicidir.3

Bu çalışmanın bir takım kısıtlılıkları bulunmaktadır. İlk olarak örneklem büyüklüğü küçük kalmaktadır ve bu nedenle kesin sonuçlara varmak için tam olarak yeterli olmayabilir. Başarı veya başarısızlık değerlendirilmesinde çok değişkenli analiz yapılmamıştır. Bu prospektif ancak retrospektif olarak değerlendirilen çalışmada kontrol grubu bulunmamaktadır. Diğer bir kısıtlayıcı yönü ise, yaşam kalitesi anketlerinin ya da hasta tarafından bildirilen sonuç ölçütlerinin bulunmaması olarak sayılabilir.

Uretral rekonstrüksiyon için doku mühendisliği materyalleri ile ilgili güncel literatür, temel olarak laboratuvar ve in vitro deneysel çalışmalara dayanmaktadır. Cerrahi pratiğinde “Bu materyali nasıl kullanabilirim?” sorusu çoğunlukla cevapsız kalmaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışmada, yeni bir doku mühendisliği ile üretilen bukkal mukoza greft kullanılarak güvenli ve etkili bir anterior uretroplasti gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir.

Referanslar:

  1. . Simsek A, Bullock AJ, Roman S, Chapple CR, Macneil S. Developing improved tissue engineered buccal mucosa grafts for urethral reconstruction. Can Urol Assoc J. 2018 Feb 6. doi: 10.5489 cuaj 4826. [Epub ahead of print].
  2. Simsek A, Aldamanhori R, Chapple CR, Macneil S. Overcoming scarring in the urethra: Challenges for tissue engineering. Asian Journal of Urology (2018) 5, 69e77.
  3. Barbagli G, Akbarov I, Heidenreich A, Zugor V, Olianas R, Aragona M, Romano G, Balsmeyer U, Fahlenkamp D, Rebmann U, Standhaft D, Lazzeri M. Anterior Urethroplasty Using a New Tissue Engineered Oral Mucosa Graft: Surgical Techniques and Outcomes.  The Journal of Urology 2018, doi: 10.1016/j.juro.2018.02.3102.
  4. Ram-Liebig GBarbagli GHeidenreich AFahlenkamp DRomano G, Rebmann U, Standhaft Dvan Ahlen HSchakaki SBalsmeyer USpiegler MKnispel H. Results of Use of Tissue-Engineered Autologous Oral Mucosa Graft for Urethral Reconstruction: A Multicenter, Prospective, Observational Trial. EBioMedicine. 2017 Sep; 23: 185–192.


<< geri

2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Üroloji Derneğine aittir.