Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu Yıl: 1 Sayı: 2 / 2018
Yayın Kurulu

Editör
Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut

Editör Yardımcıları
Op. Dr. Fatih Yanaral
Op. Dr. Akif Erbin
Op. Dr. Faruk Özgör

Danışma KuruluKoşulsuz Katkılarıyla

<< geri

Güncel Literatür ve Teknoloji Forumu - Robot-assisted Kidney Transplantation: The European Experience (Breda A, Territo A, Gausa L, Tuğcu V, Alcaraz A, Musquera M, Decaestecker K, Desender L, Stockle M, Janssen M, Fornara P8, Mohammed N, Siena G, Serni S, Guirado L, Facundo C, Doumerc N)Dergi: Eur Urol. 2018 doi:10.1016/j.eururo.2017.08.028

Robot-assisted Kidney Transplantation: The European Experience
Breda A, Territo A, Gausa L, Tuğcu V, Alcaraz A, Musquera M, Decaestecker K, Desender L, Stockle M, Janssen M, Fornara P8, Mohammed N, Siena G, Serni S, Guirado L, Facundo C, Doumerc N

Özet

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28916408

Doç. Dr. Tzevat Tefik

Böbrek nakli (BN), gerek daha uzun sağkalım gerekse de daha iyi hayat kalitesi sunması nedeniyle, son dönem renal yetersizliği (SDBY) tedavisinin hemodiyaliz ile karşılaştırıldığında, tercih edilen tedavi modalitesidir (1). Açık BN altın standart tedavi olmasına rağmen immünkompromize olan hastalarda morbidite ve mortaliteyi azaltmak amacıyla minimal invaziv teknikler gündeme gelmiştir (2). Hoznek ve ark. ilk defa 2002 yılında robotik BN anastomozu yapılabileceğini tarif etmiş (3) ve robot yardımlı ilk böbrek nakli (RYBN) Guilianotti ve ark. tarafından 2010 yılında Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmiştir(4). Menon ve ark. da 2014 yılında transperitoneal yaklaşım ve rejyonel hipotermi tekniğini kullanarak standardize etmişlerdir (5). Minimal invaziv RYBN’in düşük intra ve postoperativ komplikasyon, daha iyi kozmetik sonuçlar ve daha iyi görsellik nedeniyle daha kaliteli vasküler ve üreteral anastomoz sağladığını yazarlar vurgulamışlardır. Avrupa’da ise ilk böbrek nakli 2015 yılında Doumerc ve ark tarafından gerçekleştirilmiş ve Breda ve ark 2016 yılında 17 hastanın cerrahi ve fonksiyonel sonuçlarını bildirmişler. Bu çalışmada da RYBN gerçekleştirilen 8 merkezin perioperativ ve erken postoperativ sonuçları irdelenmiştir.

         Çalışmaya, Temmuz 2015 ile Mayıs 2017 tarihleri arasında RYBN gerçekleştirilen 120 ardışık olmayan hasta dahil edilmiştir. Dahil edilme kriterleri GFR<20ml/min, semptomatik üremi veya diyaliz ihtiyacı, >18yaş, VKİ<40kg/m2 olarak seçilmiş, dışlanma kriterleri de ilyak arter aterosklerozu, malinite, pozitiv viroloji, ciddi kardiyovasküler, pulmoner ve hepatik komorbidite, kompleks vasküler anatomi (>3 arter, >2 ven, >1 küçük aksesuar arter, geçirilmiş batın cerrahisi, ikinci BN veya simültane dual veya çoklu organ nakli olarak belirlenmiştir. Cerrahi olarak soğuk(soğuk ortamda böbreğin perfüzyonlu veya perfüzyon olmadan bekletilmesi), sıcak (renal sirkülatuvar rest ile soğuk iskeminin başlaması) ve yeniden ısınma zamanları(böbreğin soğuk ortamdan çıkarıldıktan sonra, ara ara buz çamuru verilerek perfüzyona kadar geçen süre) hesaplanmıştır. Operasyon süreleri, konsol başında geçen süre, vasküler anastomoz süresi, üreteral reimplantasyon süresi, tahmini kan kaybı, intraoperativ ve postoperativ komplikasyonlar ele alınmıştır. Fonksiyonel sonuçlar olarak da serum kreatinin değeri ile GFR, gecikmiş graft fonksiyonu, hemoglobin düşüşü, postoperativ ağrı değerlendirilmesi, hastanede kalış süresi ve DJ alınma zamanı değerlendirilmiştir. Da vinci Si/Xi robotları kullanılmış ve her merkezde cerrahların yoğun BN ve robotik cerrahi tecrübesi bulunmasıyla beraber önceden hayvan modelleri üzerinde çalışmışlar ve ilk vakalarını tecrübeli gözetmen eşliğinde gerçekleştirmişlerdir. Yazarlar operasyon ve vasküler sütür sürelerini 250 ve 38 dakika olarak hesaplamışlar ve major komplikasyon bildirmemişlerdir. Postoperativ dönemde GFR değerini 30. günde 58ml/dk olarak bulmuşlar ve operasyon süresi ve yeniden ısınma süresi ile ilişki olmadığını rapor etmişlerdir

         İmmünkompromize olan SDBY hastaları için, minimal invaziv cerrahinin, daha az hastanede kalış süresi, daha kısa nekahat süresi, daha az ağrı ile cilt infeksiyonu gibi avantaları daha uygun olabilir. Yoğun robotik cerrahi ve açık BN deneyimi olan cerrahların öğrenme eğrilerinin erken döneminde RYBN’yi güvenle yapabilecekleri söylenebilir. Hasta ve graft sağkalımının BN’de en önemli parametre olduğu göz önüne alındığında açık ve RYBN arasında fark olmadığı görülmektedir. Yine de bu çalışmadaki vaka serisine bakıldığında erken graft kayıplarının öğrenme eğrisinin ile dönemlerinde olması göz önünde bulundurulduğunda RYBN programı uygun hasta seçimi, hatta ilk vakaların kadavradan olması ve tecrübeli gözetmen desteği gerekmektedir. RYBN de vasküler  anastomoz sırasında böbreğin batın içinde göreceği olarak tam soğuk kalamamasının ve tüm nakil sırasında yüksek basıncın uzun vadedeki etkisi tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu durumun graft sağkalımını etkilemediği görülmektedir. Bu serilerde yara yeri infeksiyonunun açık cerrahiye kıyasla az olması ve doğal oluşturulan periton penceresi nedeniyle lenfoselin hiç olmaması, RYBN’nin avantajları olarak gösterilebilir.

         Ürolojik robotik cerrahinin zirvesi olarak gösterilen RYBN tecrübeli uygun eğitim almış tecrübeli cerrahlar tarafından gerçekleştirildiğinde mümkün, güvenli ve tekrarlanabilir olduğu, ancak açık cerrahiye alternatif olabileceğinin gösterilmesi için uzun dönem takipli randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Referanslar

  1. Collins AJ, Foley RN, Gilbertson DT, Chen S-C. United States Renal Data System public health surveillance of chronic kidney disease and end-stage renal disease. Kidney Int Suppl 2015;5:2–7.
  2. (2) Herrell SD, Smith JA. Laparoscopic and robotic radical prostatectomy: what are the real advantages? BJU Int 2005;95:3–4.
  3. Hoznek A, Zaki SK, Samadi DB, et al. Robotic assisted kidney transplantation: an initial experience. J Urol 2002;167:1604–6.
  4. Giulianotti P, Gorodner V, Sbrana F, et al. Robotic transabdominal kidneytransplantationin a morbidlyobesepatient. AmJTransplant 2010;10:1478–82.
  5. MenonM,SoodA,BhandariM,etal.Robotickidneytransplantation with regional hypothermia: a step-by-step description of the Vattikuti Urology Institute-Medanta technique (IDEAL phase 2a). Eur Urol 2014;65:991–1000.<< geri

2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Üroloji Derneğine aittir.