Ana Sayfa       English

Türk Üroloji DergisiTURKISH JOURNAL OF UROLOGY
Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız.


ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1.
Derneğin Adı "ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ"dir. Merkezi İstanbul'dadır.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

Madde 2.
Derneğin Amacı. Üroloji hemşireliğinin bilimsel ve teknolojik düzeyde gelişimini sağlamak; üyelerinin görev , yetki ve sorumluluklarını belirlemek;  yasal ve özlük haklarını  korumak; Üyeler arasında bilgi aktarımını sağlamak ve sosyal dayanışmayı desteklemektir.

Derneğin Çalışma ve Konu Biçimleri:

 1. Üroloji hemşireliği ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapar, yaptırır, uygun bulduklarını destekler.
 2. Üroloji hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslar arası gelişmeleri izler ve sonuçlardan yararlanır, istatistiki bilgi toplar, değerlendirir.
 3. Yurt içi ve yurt dışındaki Üroloji hemşireliği ile  ilgili konferans, kongre, toplantıları tanıtır, derneği temsil eden üyeler gönderir.
 4. Derneğin amaçları doğrultusunda kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, kurslar, sergiler ve benzeri türden toplantı ve çalışmalar düzenler.
 5. Üroloji hemşireliğinin görev , yetki ve sorumluluklarının belirlemesine ilişkin çalışmalara yardımcı olur.
 6. Üroloji kliniklerinde hemşirelik bakımlarının niteliğini arttırmak için ilgili kuruluşlara ve sağlık sistemi yöneticilerine önerilerde bulunur.
 7. Üroloji hemşireliğinin güçlenmesinde hemşirelerin eğitimi için olanaklar sağlar.
 8. Üroloji hemşireliği ile ilgili yayınlar yapar, bunlarla ilgili resmi, özel ve basın-yayın kuruluşları arasında iş birliğini sağlar.
 9. Sosyal dayanışmayı sağlamak için yemek, eğlence, gezi ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
 10. Üroloji hemşireliği ve tıptaki gelişmeler ile ilgili ulusal ve uluslar arası literatür izler ve bilgi bankası oluşturur.
 11. Ulusal ve uluslar arası benzer amaçlarla çalışan derneklerle federasyon kurar ve var olan kuruluşlara katılarak çalışmaları güçlendirir.
 12. Tüzükler ve dernekler yasasının kurallarına uygun olarak, yine bu tüzük yasasının öngördüğü düzen ve koşullar içinde benzer ilgili yabancı kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapar, toplantılara katılıp uzman ve konuklar çağırır
 13. Toplumun sağlık eğitimine ilişkin eğitim programları düzenler.
ÜYELİKLER

Madde 3
. Medeni haklara sahip, dernek üyeliği ilgili kanunlarla yasaklanmamış, on sekiz yaşını doldurmuş, yasanın uygun gördüğü kişiler, Üroloji hemşireleri Derneği'ne üye olabilirler. Üyelik asli ve fahri olmak üzere iki biçimdedir.

 1. Asli üyeler: Üroloji hemşiresi olarak çalışan veya bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen kişiler üye olabilir.  Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü kişiler, derneğin asli üyelerini oluştururlar. Yalnız asli üyeler Şubelerin ve Merkezin Yönetim, Denetim, ve idari veya bilimsel kurullarına seçilebilir ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy haklarına sahiptirler. Üyelikleri için giriş ödentisi ve yıllık ödenti öderler.

 2. Fahri üyeler: Yurtiçi ve dışı çalışmalarıyla Üroloji hemşireliği alanında yüksek başarılar sağlamış ve katkıda bulunmuş kişiler, bu konuya ilgi duyan konuyla ilgili mesleklere sahip kişiler olabilir. Merkez veya Şube Yönetim Kurullarının önerileri üzerine Merkez Yönetim Kurulu'nca Merkez Genel Kurulu'na sunulur ve Merkez Genel Kurulu'nca seçilirler. Fahri üyeler ödenti ödemek zorunda değildirler.

 3. Onur üyeleri: Dernek amaçlarının gerçekleşmesinde derneğe maddi ve manevi olarak büyük yardımlarda bulunmuş ve derneğe üyelikleri dernek için şeref ve büyük kazanç sağlayacak vasıfta kişilerdir. Yönetim Kurulu kararları ile onursal üye kabul edilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi aidat ödeme gibi sorumlulukları yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmemektedir.

 4. Kurumsal Üyelikler: Dernek, eğitim, araştırma ve geliştirme amacını gerçekleştirme gayesiyle, ve bu amacın gerçekleşmesinde önemli maddi\manevi yardımları bulunanları kurumsal üye olarak alabilir.

DERNEK KURUCULARI

Madde 4.
Derneğin Kurucuları:
Adı-soyadı, doğum yeri ve yılı, meslek, ikametgah ve uyrukları

 • Emine KESKİN:Muğla-1953, Hemşire, Tevfik Fikret Sk . Orhan apt.Cerrahpaşa / İstanbul, TC
 • Nevin KANAN:İstanbul-1952, Hemşire,Nuhbey Sk. Derya apt. No:10/2 Kadıköy / İstanbul,TC
 • Keziban DEMİRGÖZ:Almanya-1974, Hemşire, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşire Lojmanı Üroloji Kürsüsü Cerrahpaşa / İstanbul,TC
 • Sevilay DEĞER:Sivas-1970,Hemşire,Hacı Hamza Mah. Alper Sk. Tüntaş apt. No:22/7  B  Blok Kocamustafapaşa / İstanbul,TC
 • Ayfer ÖZBAŞ:İstanbul/1964, Hemşire, Esentepe mah.2.çıkmaz sok.No.3 Alibeyköy/ İstanbul, TC
 • Nermin BAKICI:Bahçe-1953,Hemşire,Şemsettin Günaltay cad.Gürsoylu sok.Huzur apt.29/21 Erenköy/İstanbul, T.C
 • Olga İNCESU: , Hemşire,Çapa Tıp Fakültesi Hemşire Lojmanı Fatih / İstanbul, T.C.
 • Aysel KANDEMİR:Beypazarı-1960,Hemşire,İvedik cad.153/3Küçükesat/Ankara,T.C
 • Birgül NURÜLKE:Şadıllı-1967,Hemşire,119/1 sok.No:5 Basınkent sit.F blok D1 Bornova/İzmir
 • Kerime ÖZGÜR:Edirne/1965,Hemşire,Cumhuriyet mah.19/5 Küçükçekmece/İstanbul,T.C
 • İkbal ÇAVDAR:Uzunköprü-1965,Hemşire,Türkçü sok.No:28 kat:3 Fındıkzade/İstanbul,T.C 

Madde 5. Derneğe üye olabilmek için Madde 3a'daki özelliklere sahip kişilerin Merkez veya şube Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesine eğitim durumlarını gösteren resmi bir belge ve bir adet mesleki biyografi eklenir. Şube Yönetim Kurulları üyelik isteğini en az 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır.Üyelik bu bildirim ve ödentilerin(giriş ödentisi ve yıllık ödentisi) ödenmesi ile kesinleşir.

Madde 6. Üyelik ödentisi giriş ödentisi olarak  10.00. YTL, yıllık ödenti olarak ise 10.00. YTL'dir. Her Merkez Genel Kurulunda giriş ve yıllık ödentiler yeniden belirlenir.

Madde 7.Aşağıdaki hallerde Dernek üyeliği hükümsüz kalır:

 1. Şube Yönetim Kurullarına üyelikten ayrılma dilekçesi ulaşanlar; ölümler.
 2. Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun üyeliği yasaklayıcı suçlardan kesin hüküm giymiş olanlar; Şube Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Durum Merkez Yönetim Kurulu'na gerekçeli olarak bildirilir. Üyelerin ihraç kararlarına Merkez Yönetim Kurulu'na itiraz hakları saklıdır. İhraç kararı Merkez Yönetim Kurulu'nca da onaylananlar Merkez Genel Kurulu'na itiraz hakkına sahiptir. Merkez Genel Kurulu'nca verilen karar kesindir.
 3. İki yıl süre ile aidat ödemeyenler şube başkanı ve sekreterin yıllık ödenti ödemesi için bir takvim yılı içinde üç ay ara ile iadeli taahhütlü mektubuna rağmen ödeme yapmayan üyenin üyeliği ilk mektup tarihinden sonraki altıncı ayın bitiminde düşer. Kayıtları üye defterinden silinir. Durum Dernek Merkezi'ne bildirilir. Üye ödentisini daha sonra öderse yeniden giriş işlemi tüzüğün 5. Maddesine göre yapılır.

DERNEĞİN ORGANLARI

 1. Merkez Genel Kurul
 2. Merkez Yönetim Kurulu
 3. Merkez Denetim Kurulu
 4. Şubeler

Merkez Genel Kurul

Madde 8. Şube Genel Kurullarında her 10 üye için seçilen birer delegeden. Şube Başkanlarından ve Merkez Genel Kurulu yapıldığı tarihte görevli olan Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu asil üyelerden oluşur.  Toplantısını üç yılda bir Dernek Merkezi'nin bulunduğu yerde ve en geç Aralık ayı sonuna kadar olağan olarak yapar. Merkez Denetleme Kurulu veya Merkez Yönetim Kurulu'nun salt çoğunluğu veya delegelerin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine olağan üstü olarak toplanır.Toplantıya Merkez Yönetim Kurulu çağırısı Yönetim Kurulunun bu görevi yapmadığı durumlarda Dernekler Kanununun 20. maddesinin hükümleri uygulanır. Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi en az 15 gün önceden duyurulur.Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati bildirilir. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantının gündemi toplantıdan en az 15 gün önce mahalli en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir.

Madde 9. Merkez Genel Kurulu tüzüğe göre katılma hakkı tanınan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda yeterli çoğunluk aranmaz, fakat katılan üye sayısı Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Başka nedenlerle toplantı yapılmazsa, kanunda yazılı usulle en geç iki ay içinde zorunlu olarak toplanır. Merkez Genel Kurulu'na giriş, üye olan delegelerin listesinin imzalanması suretiyle yapılır. Toplantı Merkez Yönetim Kurulu Başkan veya görevlendireceği başka bir Merkez Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açık oyla bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve iki Divan Sekreteri seçilir. Bu seçilen Başkanlık Divanı Merkez Genel Kurulu'nu yönetir. Merkez Genel Kurulu gündemindeki maddeleri ve hazır bulunan üyelerin en az onda birinin teklif ettiği konuların eklenmesi ile oluşan yeni gündemi görüşür. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanır. Merkez Genel Kurulu sonuçları yeni, Merkez Yönetim Kurulunca Kanunda belirtilen süre ve usule uygun olarak en büyük mülki amirliğe sunulur. Toplantı sonunda düzenlenecek tutanak Başkanlık Divan'ınca imzalanarak seçilen Merkez Yönetim Kurulu'na verilir.

Madde 10. Merkez Genel Kurulu kararları katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyları ile kesinleşir. Ana tüzükteki değişiklik ve dernek feshi kararları Merkez Genel Kurulu'na katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Merkez Genel Kurulu'nun görev ve yetkileri:

 1. Dernek organlarının gizli oyla seçimi.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Merkez Yönetim Kurulu'nun ibrası.
 4. Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçe taslağının görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü.
 5. Derneğin amacı ile ilgili federasyona katılması veya ayrılması.
 6. Dernekler Kanunu'nun 11. ve 13. maddelerinde belirtilen koşullar yerine getirilerek Derneğin uluslar arası etkinlikte bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 7. Derneğin feshedilmesi.
 8. Merkez Yönetim Kurulu'nun Şubelerle ilgili kararlarım tartışmak ve' bu konuda üst organ görevini yapmak.
 9. Dernek amaçları ve çalışma konuları İle İlgili kararları almak.
 10. Fahri üyelerin seçimi.
 11. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ile devir ve hibeleri için Merkez Yönetim Kurulu'na yetki vermek.
 12. Sağlık kuruluşları açmak, işletmeler, şirketler ve vakıflar kurmak için Merkez Yönetim Kurulu'na yetki vermek.
 13. Üye ödentilerini saptamak.
 14. Uygun göreceği yerlerde Derneğin Şubelerini açmak açılan Şubeleri denetlemek ve gerektiğinde feshetmek

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 11. Merkez Genel Kurulunda aday gösterilen veya aday olmak isteyen üyelerin arasından Merkez Yönetim Kurulu için 5 asil, 5 yedek üye kapalı oyla seçilir. Merkez Yönetim Kurulu asil üyelerinin görevlerinden ayrılmaları durumunda yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılırlar. Üç yıl için seçilen yeni Merkez Yönetim Kurulu kendi içinde Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter , Mali Sekreter ve üye  seçer. Merkez Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Kararları oy çokluğuyla verir. Eşit oy halinde Başkanın oyunun bulunduğu taraf geçerli sayılır. Kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Başkan Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder. Yazışmalar Genel Sekreter ve Mali Sekreter eliyle yürütülür. Başkan tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinin bir kısmını Başkan Vekili veya Genel Sekretere devredebilir. Herhangi bir nedenle Başkanın temsil yetkilerini kullanamadığı durumlarda Başkan Vekili veya Genel Sekreter vekalet eder.

Madde 12. Merkez Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter ve Mali Sekreterin çağrısıyla Başkan veya onun bulunmadığı durumlarda Başkan Vekili veya Genel Sekreterin başkanlığında toplanır. Özrünü toplantıdan önce bildirmeksizin üç kez Merkez Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Onların yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağırılır.

Madde 13. Merkez Yönetim Kurulu Üç yıl süreyle görev yapar. Aynı üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür.

Madde 14. Merkez Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek veya bu konuda gerekli sayıda üyesine yetki vermek, imza sirkülerini hazırlamak
 2. Merkez Genel Kurulu tarafından verilen kararları uygulamak
 3. Derneğin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak, bu amaçla bilimsel ve idari kurullar (yayın komitesi, kongre komitesi gibi) oluşturmak
 4. Merkez Yönetim Kurulu'na bağlı kurulların çalışma yönergesini hazırlamak
 5. Üyeleri arasındaki bağları güçlendirici ve üyelerini yetiştirici sosyal ve bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek, yayınlar yapmak
 6. Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık ve daha uzun süreli programlarını yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa Dernek üyelerine veya Şube Yönetim Kurullarına yetki vermek, bilimsel toplantıların konularım belirlemek
 7. Yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak, uygulamak
 8. Merkez Genel Kurulu'na sunulacak önerileri hazırlamak
 9. Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak ve gelecek döneme ait bütçe hazırlamak Merkez Genel Kurulu'na sunmak
 10. Dernek tüzüğün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 11. Masrafları kabul ve onaylamak, Merkez Denetleme Kurulu'nca genel işlemler ve bütçe durumu hakkında sunulan raporu incelemek
 12. Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yurtiçi ve dışı bilimsel etkinlikler İçin Dernek üyelerini görevlendirmek
 13. Derneğin amaçları doğrultusunda resmi ve özel kuruluş ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişilerle İlişkiler kurmak ve sürdürmek
 14. Bütçenin fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklikler yapmak, tahminden fazla gelir olursa bunu gerekil fasıllara eklemek
 15. Merkez Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmak
 16. Dernek merkezi işlerini yürütmek ve gerekirse bina satın almak, kiralamak, ücretli personel tutmak
 17. Fahri üyelerin seçimi için Merkez Genel Kurulu'na teklifte bulunmak
 18. Dernek amaçları için her türlü kararı almak

Merkez Denetleme Kurulu

Madde 15.

 1. Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu'nda kapalı oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur  ilk toplantısını, seçimi takip eden ilk hafta içinde yaparak bir başkan seçer. Merkez Denetleme Kurulu Merkez Genel Kurulu'na bağlı olarak çalışır. En çok 6 ay ara ile gereken zamanlarda ve durumlarda denetleme görevini yaparak rapor hazırlar, raporunun bir suretini Merkez Yönetim Kurulu'na verir. Merkez Denetleme Kurulu Merkez Yönetim Kurulu'nun her türlü tasarrufunu denetler, fakat müdahale edemez. Merkez Genel Kurulu'ndan en geç on gün önce denetleme raporunu Merkez Yönetim Kurulu'na verir ve bu rapor Merkez Genel Kurulu'na sunulur. Denetleme sırasında Kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri saptadığında Merkez Genel Kurulu' nu toplantıya çağırır.
 2. Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

DERNEĞİN ŞUBELERİ

Madde 16. Merkez Yönetim Kurulu'nca gerekli görülen yerlerde, Merkez Yönetim Kurulu'nun yetkilendiği ve bulundukları yerlerde en az 6 aydır oturan asli üye olan üç kişinin Kanunda yazılı olduğu usulle en büyük mülki amirliğe başvurması ile Şubeler kurulur. Bu başvuruya yetki belgesinin Ve Dernek Tüzüğü'nün yeterli sayıda eklenmesi gereklidir. Şubeler Dernek Tüzüğü'nü aynen kabul etmek zorundadır.

Madde 17. Açılacak Şubeler tüzükte veya sonradan çıkarılacak tüzük veya iç tüzükle Merkez Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışırlar. Merkezin bu şubeler üzerinde her zaman ve her biçimde kontrol yetkisi vardır. Merkez Yönetim Kurulu göreceği lüzum üzerine görevlendireceği bir veya birkaç üye ile şubeleri kontrol edebilir. Merkez Yönetim Kurulu gerektiğinde salt çoğunlukla karar alarak Şubelerin Yönetim Kurullarını geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir. El çektirdiği Şube Yönetim Kurulunun yerine Şubenin ilk genel kuruluna kadar görev yapmak üzere bir yönetim kurulu atayabilir, Şubeyi fesih kararı verebilir veya o Şubeyi uygun bulacağı bir diğer şubeye katabilir.

Madde 18. Şubelerin adı " Üroloji Hemşireleri Derneği" biçiminde belirtilir. Burada "......." île belirtilen yere Şube ikamet adresinin bulunduğu il yazılır.

Madde 19. Şube organları Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu'dur. Şube Genel Kurulları üç yılda bir toplanarak organlarını seçer.

Madde 20. Şubeler kendi kaynakları ile ve bu tüzük hükümlerine göre idare edilirler; ancak tüzük amaçlarının gerçekleşmesine dair çalışmalara Merkezce maddi ve manevi yardım yapılabilir. Şubeler Merkezce girişilen çalışmaları Merkezin önerisi üzerine her türlü olanakları ve açacakları kampanyalarla maddi ve manevi olarak desteklerler. Şubeler kendi mali tasarruflarından ötürü genel yasalar karşısında bizzat sorumludurlar. Şubelerin kendi tasarrufundan Merkez sorumlu tutulamaz.

Madde 21. Üyeler çalıştıkları ildeki Şubeye üye olmak zorundadırlar. Üyelik için Bölge değiştirmelerinde üye kayıt fişi ve ödenti durumu üyenin yeni Şubesinin Yönetim Kurulu'na bildirilir. Çalıştığı ilde Şube bulunmuyorsa üyelik uzaklık olarak (yol kilometre) en yakın şubeye üye olurlar; ancak çalıştıkları ilde veya ile daha yakın (yol kilometre) bir yerde Şube açıldığında üyelikleri bu Şubeye aktarılır.

Şube Genel Kurulu

Madde 22. Şube Genel Kurulu Şubeye kayıtlı asil üyelerden oluşur. Toplantıya çağırma, toplantı ve diğer işlemler Merkez Genel Kurulu gibi üç yılda bir yapılır. Her türlü zorunlu erteleme halinde bile Şube Genel Kurulu, Merkez Genel Kurulu'ndan bir ay önce tamamlanmış olmalıdır. Şube Genel Kurulu sonuçları derhal Merkeze bildirilir.

Madde 23. Şube Genel Kurulu'nun görevleri şunlardır:

 1. Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarınca hazırlanan raporların tetkiki ve Şube Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi
 2. Taşan bütçenin onaylanması
 3. Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi
 4. Merkez Genel Kurulu için kayıtlı her on asli üye için bir tane olmak üzere delegelerin seçimi
 5. Tüzükteki amaçların gerçekleşmesi için her türlü kararı almak
 6. Şubenin feshi kararını almak
 7. Fahri üyelik için Merkeze teklifle bulunmak Şube Yönetim Kurulu

Madde 24. Şube Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Şube Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulu'nda kapalı oyla seçilir. Şube Yönetim Kuruluna 5 asil 5 yedek üye seçilir. Seçilen Şube Yönetim Kurulu kendi içinde Başkan, Genel Sekreter ve Mali Sekreter'ini seçer.
 2. Şubeyi veya Şube Yönetim Kurulu'nu Şube Başkanı temsil eder.
 3. Şube Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri Merkez Yönetim Kurulu'nunkiler ile
  aynıdır. Yazışmalar Şube Başkanı veya Şube Başkanı ile birlikte Şube Genel
  Sekreteri vasıtasıyla yürütülür,
 4. Şube Yönetim Kurulu kendi Şube Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu'na karşı   sorumlu   olup   Merkez   Yönetim   Kurulu'nca   verilen   görevleri   yapar, direktifleri uygular,
 5. Şube Yönetim Kurulu^ üyeleri arasında bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek ve
  bunun için çeşitli etkiliklerde bulunmakla yükümlüdür.

Şube Denetleme Kurulu

Madde 25. Şube Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Merkez Denetleme Kurulu'nunkilerin aynısıdır.
 2. Şube Denetleme Kurulu Şube Genel Kurulu'nda üç asil ve üç yedek üye olarak kapalı oyla seçilir. Bu üyeler derhal toplanarak kendi içlerinde bir başkan seçerler.

Madde 26. Genel Merkeze bağlı hiçbir Şube kalmaması durumunda Şubelere kayıtlı üyelerin tamamı Genel Merkez üyesi olarak addedilir ve Genel Merkez Genel Kurulu bu üyelerle toplanır.

BİLİMSEL KONGRELER

Madde 27. Derneğin ana bilimsel kongresi en az iki yılda bir (veya daha sık) olmak üzere, ana konusu Merkez Yönetim Kurulu'nun toplantısında alman karar uyarınca belirlenerek yapılır. Bu genişletilmiş toplantıda varsa kongre düzenlemeyle ilgili çalışma grubunun yönergesi esas alınır. Ana bilimsel kongrelerin düzenlenmesi Merkez Yönetim Kurulu'nun oluşturacağı kongre düzenleme kurulunun görevidir. Kongrede sunulmak üzere gönderilmiş bildirilerin değerlendirilerek kongre gündemine alınıp alınmaması, kongre düzenleme ile görevlendirilmiş kurulun yetkisi içindedir.

DERNEK MERKEZİNİN VE ŞUBELERİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 28. Merkezin gelir kaynakları:

 1. Üye Aidatları: Derneğe giriş ücreti ve aidat ve yıllık aidat Yönetim kurulu kararı ile birer yıllık olarak saptanır ve müteakip Genel kurulun onayına sunulur. 2006 yılı için derneğe giriş ücreti 10 YTL (yani kayıt için geçerlidir) olarak, yıllık aidat ise 10.YTL (tamamı Ocak  ayı olmak üzere bir seferde ödenecek şekilde) olarak Genel kurul kararı ile belirlenmiştir.
 2. Dernekçe yapılan yayınlar (dergi vb) , tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser , spor yarışmaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. 
 4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 5. Eğitim programlarından sağlanan gelirler.
 6. Üyelerin şubeler giriş ödentilerinin%50'si, yıllık ödentilerinin %25 ‘i
 7. Bağış ve yardımlar
 8. Diğer gelirler

Madde 29. Şubelerin Gelir Kaynakları:

 1. Üyelerin Şubelere giriş ve yıllık ödenti miktarından Dernek Merkez payı çıkarıldıktan sonra kalan kısım. Bu kısım her üç yılda bir yapılacak Merkez Genel Kuruluna sunulan tasarı bütçede gösterilir.
 2. Sempozyum, toplantı, balo, eğlence, gezi gibi bilimsel ve sosyal etkinliklerin gelirlerinden giderleri çıkarıldıktan sonra kalan kısmının %75'i şubeye, %25'i Merkeze gönderilir.
 3. Bağış ve yardımlar

DERNEK MERKEZİNİN DEFTER VE KAYITLARI

Madde 30. Merkez ve Şubelerde

 1. Üye Kayıt Defteri
 2. Karar Defteri
 3. İşletme Hesabı Defteri
 4. Envanter Defter
 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri bulunur. Bu defterlerin noter tasdikli olması gerekir.  Tüm gelirler ve giderler cari usule uygun makbuz ve faturalarla yapılır. Gelir makbuzları, mühür ve yetkili imzaları usulüne uygun olarak taşır.

Madde 31.Merkez ve Şube parası muteber bir banka hesabında bulundurulur. Merkez ve Şube Yönetim Kurulu'ndan iki üyenin müşterek imzası ile çekilir. Merkez ve Şubelerin kasalarında bulundurabilecek  azami  nakit miktarı  Genel  Bütçe  Kanunu'nda  devlet memurları için saptanan maaş katsayısının (1000) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçemez.

DERNEĞİN YAYINLARI

Madde  32.  Merkez  Yönetim  Kurulu,  dernek üyeleri  arasından yayın kurulları oluşturarak Üroloji Hemşireliği ile ilgili makalelerin bulunduğu ve her yıl gereken sayıda yayınlar çıkarır. Yayın kurullarına üye alınması ve çıkartılması Merkez Yönetim Kurulu'nun yetkisi içindedir. Derneğin çıkaracağı ana bilimsel dergi ve diğer yayınların Editörler Kurulu'nun oluşturulma kriterleri Merkez Yönetim Kurulu'nun her dönem için çıkaracağı yönerge ile belirlenir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 33. Derneğin iç denetimi, Dernekler kanununa ve dernek tüzüğüne göre denetleme   kurulu  tarafından   gerçekleştirilir.   Ancak  dernek tüzüğünde   "dernek tüzüğüne   göre" hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla  birlikte, yeteri açıklık bulunamayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek ve  ayrı  ayrı  birim metinler hazırlanıp,  genel  kurulun  onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde34.Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma , derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 35.
Bu tüzük ancak Merkez Genel Kurulu toplantısına katılan delegelerin üçte iki çoğunluk kararı ile değiştirilebilir.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 36
. Dernekler Kanunu'nda belirtilen fesih hallerinin dışında fesih kararı Merkez Genel Kurulu' nun üçte iki üye ile yapacağı toplantıda üçte iki çoğunluk ile alınabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; karar alınması için katılanların üçte iki olumlu oyu gereklidir. Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel Kurul, Dernek mallarını, parasını, alacaklarını amacına uygun bir başka meslek kuruluşuna devreder; devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağını kararlaştırır.

Madde 38. Herhangi bir nedenle kapanan Şubelerin defterleri, kayıtları, taşınır, taşınmaz malları ile parası Dernek Merkezi'ne teslim edilir. Teslim işlemi, Şubelerin son Yönetim Kurulu'nca yapılır. Aynı yerde yeni bir Şube kurulursa bu mallar yeni Şubeye devredilir.

Madde 39. Bu tüzükte bulunmayan durumlarda ilgili Dernekler Kanunu ile çıkmış ve çıkacak yönetmeliklerin hükümleri uygulanır. Geçici madde.

Geçici Madde 1-* İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.    

Bu tüzük 39 (otuzdokuz)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

Bilimsel Etkinlikler
AUA

TÜYK 9. Dönem Sınava Hazırlık Kursu ve Sınavı

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı


İstanbul Üniversitesi Kongre Tıp Merkezi
8 Haziran 2013

Derin İnfiltratif Endometriozis Sempozyumu

3. İstanbul Ürolitiyazis Günleri


Green Park Bostancı Hotel İstanbul/Türkiye
7 Aralık 2013

Hinman'ın Ürolojik Cerrahi Atlası

3. Pediyatrik Ürolitiyazis Kursu


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul
7-8 Şubat 2014

Büyük Üroloji Buluşması


Antalya
31Ekim-03Kasım 2013

ESUR 2013


İstanbul - Turkey
September 18-19

2nd Ankara Robotic Urology Symposium and Course


Yıldırım Beyazıt University, School of Medicine
7-9 Haziran 2013

Adres: Prof. Nurettin Öktem Sokak, Lale Palas Apt. 18/2 34382 Şişli - İstanbul
Tel: (212) 232 46 89 - (212) 241 76 62 Faks: (212) 233 98 04 E-posta: [email protected]

ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ